Laboral

SEGURETAT SOCIAL

Alta a la Seguretat Social

Afiliació de treballadors (altes, baixes i variacions)

Preparació i enviament TC1, TC2, CRA

Presentació models 111 i 190.

Tramitació de partes mèdics (alta, baixa i confirmació)

Tramitació de prestacions: maternitat, paternitat, jubilació, invalidesa,...

Aplaçament de quotes

Estudi d'enquadrament dels socis, administradors i familiars.

 

CONTRACTES, NÒMINES I ACOMIADAMENTS

Redacció de tot tipus de contractes

Notificació i registre dels contractes a les Oficines de Treball

Confecció mensual de nòmines i resums de salari

Adaptació a canvis de conveni i normativa

Preparació de cartes d'acomiadament i finiquits

Negociació amb treballadors

ASSESSORAMENT LABORAL

Assistència en Inspeccions de Treball

Plans de Riscos Laborals

Judicis en el Jutjal de lo Social

Llibres de visites

Conciliacions CMAC