Canvis en els autònoms

A partir de l'1 de gener del 2018 ampliació de la "tarifa plana".

Les altes tindran efectes des del dia d'inici d'activitat i no s'haurà de pagar el més sencer.

1. Reducció del recàrrec al a0% per ingressos fora de termini de les quotes a la Seguretat Social (anteriorment era del 20%)

2. En supòsits de pluriactivitat, els autònoms tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions superin el màxim establert.

3. La tarifa plana de 50€ passa de 6 mesos de vigència a 12 mesos, poden beneficiar-s'en els autònoms que nohagin estat d'alta al RETA els darrers 2 anys. En cas d'homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys poden prolongar-se les reduccions fins a 36 mesos.

4. Bonificació del 100% de la quota per un màxim de 12 mesos per la cura de menors de 12 anys (abans 7 anys)

5. L'accident 'in itinere' passa a considerar-se accident de treball per a l'autònom que tingui cobertura de contingències professionals.

6. Les altes al RETA tindran efectes a partir del dia que s'inicii l'activitat, igualment per la baixa. Fins ara es pagava el mes sencer. Hi haurà un límit d'altes i baixes permeses durant l'any.

7. Es podrà variar la base de cotització 4 vegades a l'any.